Gå til innholdet

Alminnelige lånevilkår for gjeldsbrev – forbrukerforhold.

Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. Finansavtaleloven §2. Disse lånevilkårene skal benyttes også i næringsforhold dersom låntakeren er en fysisk person, og lånet er sikret ved pant i et fomuesgode som tilhører låntakeren uten at godet hovedsakelig er knyttet til låntakerens næringsvirksomhet, jf. Finansavtalelovens §2. I disse vilkår omtales Stor-Oslo Personellservice SA som SOPS.

1. Tilbakebetaling

 • 1.1 Lånebeløpet tilbakebetales ved faste terminbeløp som angitt på gjeldsbrevet.
 • 1.2 I tillegg til terminbeløpet betaler låntaker omkostningene som fremgår på gjeldsbrevet.
 • 1.3 Ved belastning av terminbeløp (lønnstrekk, sparekonto eller annen betalingsmåte) frafaller låntakeren herved retten til forhåndsvarsel før hver belastning etter finansavtalelovens §26 femte ledd.
 • 1.4 Dersom det er flere låntakere, kan SOPS kreve hver av dem for den fulle forpliktelsen etter gjeldsbrevet (solidaransvar), med mindre annet er avtalt.
 • 1.5 Ved renteendring vil terminbeløpet ikke bli endret, løpetiden vil endres. Dersom renteendringen medfører at nedbetalingstiden overstiger 25 år, vil terminbeløpet endres til 25 år fra utbetalingsdato.

2. Renter

 • 2.1 Nominell og effektiv rente rente fremgår på gjeldsbrevet. Renten beregnes og kapitaliseres (legges til lånesaldo) slik det fremgår av gjeldsbrevets forside.
 • 2.2 Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i låneforholdet.

3. Regulering av renter og omkostninger.

 • 3.1 Renten beregnes etter den rentesats og i samsvar med de prinsipper som SOPS til enhver tid anvender for lån av det slag avtalen gjelder.
 • 3.2 SOPS kan ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse, eller endringer i det generelle rentenivå for SOPS´ innlån. SOPS kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til SOPS´ inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av SOPS´ innlån eller tilsvarende særlige forhold på SOPS´ side, når endringen er saklig begrunnet i en oppfølging av myndighetenes syn på bankers/foretaks rentepolitikk. Endelig kan SOPS ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved lånet, f. eks. når sikkerheter (pant, kausjon) er redusert i verdi, eller når det er skjedd andre endringer på låntakers hånd som gjør at lånet medfører økt risiko for SOPS. I den grad SOPS forhøyer renten ender henvisning til forhold som nevnt foran, skal SOPS som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunner rentehevingen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i pkt. 3.2 i mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen.
 • 3.3 SOPS kan ensidig forhøye gebyrer og omkostninger, på samme vilkår som nevnt i pkt. 3.2 og med samme forhåndsvarsel som nevnt i pkt. 3.4. SOPS kan også ensidig forhøye gebyrer og omkostninger, når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i SOPS´ kostnader eller i omlegging av SOPS´ gebyrstruktur.
 • 3.4 Endringer etter pkt. 3.2 og 3.3 kan settes i verk tidligst seks uker etter at SOPS har sendt skriftlig varsel til låntaker om endringen. Kortere frist kan likevel benyttes dersom endringen skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivået for SOPS´ innlån.
 • 3.5 Omfanget av endringer som nevnt i pkt. 3.2 – 3.3 skal ha rimelig sammenheng med de forhold som er grunnlag for endringen. Ved gjennomføring av endringen har SOPS adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom kundene.
 • 3.6 Varsler til låntaker skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunktet for gjennomføring av endringen, samt opplyse om låntakers rett til førtidig tilbakebetaling. Varslet skal også inneholde opplysninger om ny nominell og effektiv rente, om gebyrer og andre lånekostnader som skal belastes låntakeren, samt hvilken betydning endringene vil få for lånets avdrags- og renteterminer (låneprofilen) fram til siste avdrag.

4. Førtidig forfall

 • 4.1 Lånet kan etter forutgående skriftlig varsel bringes til forfall med øyeblikkelig virkning dersom
 • a) Låntakeren vesentlig misligholder låneavtalen, herunder at plikten til å betale terminbeløp eller andre forpliktelser etter dette gjeldsbrev blir vesentlig mislighold eller at det skjer vesentlig brudd på forutsetninger som SOPS har stilt for lånet i lånetilsagn eller på annen måte.
 • b) Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandlig etter konkurslovens regler hos låntakeren.
 • c) Låntakeren dør, uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse.
 • d) Låntakeren har stilt pant i egne eiendeler som sikkerhet, og vilkårene for førtidig forfall i panteloven §1-9 eller sjøloven §44 er oppfylt, eller
 • e) det ut fra låntakers handlemåte eller alvorlig svikt i låntakers betalingsevne er klart at lånet vil bli vesentlig misligholdt, og låntaker ikke stiller betryggende sikkerhet for lånet eller rettidig betaling innen den frist SOPS setter. SOPS kan likevel ikke bringe lånet til førtidig forfall etter bestemmelsen her dersom lånet allerede er betryggende sikret.
 • 4.2 Dersom låntaker ikke straks betaler SOPS´ kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv), kan SOPS belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte.

5. Førtidig tilbakebetaling

 • 5.1 Låntakeren har rett til å tilbakebetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid. Låntakeren skal ved slik førtidig tilbakebetaling betale lånerenter bare fram til tilbakebetalingsdagen.
 • 5.2 SOPS kan si opp lånet bare på grunnlag av forhold som nevnt under punkt 4.

6. Inndrivelse

 • 6.1 Gjelden inklusive renter og utenrettslige inndrivelsesomkostninger kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven §7-2 bokstav a.
 • 6.2 Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven §4-18 sendes den hovedadressen som er angitt i gjeldsbrevet eller som låntaker senere skriftlig har meddelt SOPS.

7. Tvisteløsning

 • 7.1 Oppnås det tvist mellom låntaker som er forbruker og SOPS kan låntaker bringe saken inn for domstolen i Oslo. Det samme gjelder for tvist mellom kausjonist som er forbruker og SOPS.