Gå til innholdet

Nettbank

Avtalevilkår for nettbanken til Stor-Oslo PS

Ønsker du tilgang til nettbanken vår? 
Trykk her og fyll ut søknaden!

1. Generell beskrivelse
Med NettBank kan Kontohaver bruke Internett for regningsbetaling og overføring av beløp fra konto i Stor-Oslo PS til annen konto i Stor-Oslo PS eller annen norsk konto. Man kan også se transaksjoner på de enkelte konti.

2. Inngåelse av avtale. Krav til datasystemer
Disposisjon av ovennevnte konti skjer etter avtalevilkår og suppleres ved brukerveiledning for tjenesten. Kostnader for opprettelse og bruk av NettBanken fremgår av Stor-Oslo PS prisliste. Ved bruk av kontobelastning (regning og overføring) kan kontoen ikke belastet utover avtalt belastningsgrense.

3. Kode og sikkerhetsprosedyre.
Etter avtaleinngåelse får kontohaver utstedt personlig PIN-kode og engangskoder. Kontohaver må påse at ikke andre får kjennskap til kodene. PIN-koden skal ikke noteres slik at den kan forstås eller brukes av andre. Ved tap av koder eller mistanke om at disse er på avveie, skal kontohaver snarest mulig melde fra til Stor-Oslo PS, som vil notere meldingen og sende kontohaver skriftlig bekreftelse på dette.

4. Kontohavers ansvar.
Oppstår det tap som følge av uberettiget bruk av en annen enn kontohaver, kan Stor-Oslo PS kreve at kontohaver dekker tap opp til de første kr. 500,- som egenrisiko. Utover dette er kontohaver ansvarlig for tap dersom kontohaver har unnlatt å underrette Stor-Oslo PS snarest mulig etter å ha fått kjennskap til tap/tyveri av kode. Med mindre kontohaver har handlet forsettlig, er kontohavers normalansvar for tap begrenset oppad til kr. 5.000,-. Stor-Oslo PS har dog ved kvalifiserte former for grov uaktsomhet fra kontohavers side, rett til å bringe saken inn for domstolene med krav om at kontohaver dekker hele eller en vesentlig del av tapet. Disposisjoner som utføres av andre enn kontohavere etter at Stor-Oslo PS har fått underretning om at kontoen skal sperres, er kontohaver bare ansvarlig dersom kontohaver forsettlig har muliggjort andres bruk av kontoen.

5. Stor-Oslo PS ansvar.
Stor-Oslo PS er ansvarlig for at de transaksjoner som kontohaver iverksetter ved bruk at konto blir gjennomført. Oppstår det forsinkelser skal transaksjonen gjennomføres med riktig renteberegning. Oppstår det tap hos Kontohaver som følge av uberettiget belastning skal Kontohaver stilles som om det uberettigede belastning ikke hadde skjedd, selv om feilen er hendelig. Stor-Oslo PS ansvar ved tap som skyldes feil ved gjennomføring av transaksjoner er begrenset til det beløp transaksjonen gjelder, med tillegg av evnt. rentetap. Har Kontohaver, eller noen han svarer for, forsettlig eller grovt uaktsomt medvirket til feilen, kan erstatning til Kontohaver nedsettes eller bortfalle.

6. Kontohavers bruk av NettBanken.
Ved bruk av NettBanken fører systemet en dialog med kontohaver og veileder denne om hva og hvordan kontohaver skal bruke tjenesten. Mottatt oppdrag vil bli registrert i forfallregister. Belastning vil skje den dag kontohaver har angitt. Ved betaling av regning bør referansenr. (KID, fakturanr., kundenr. o.l.) oppgis, dersom dette finnes. I motsatt fall kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. Betaling av regning kan kun skje til kontonummer i norsk bank.

7. Stor-Oslo PS behandling av oppdraget.
Stor-Oslo PS har ansvar for utføring av oppdraget. Oppdraget vil normalt bli godskrevet mottakers bank første virkedag etter mottak av betalingsoppdraget. Dersom belastningsdag ikke er en virkedag, vil belastningen skje på førstkommende virkedag.

8. Avvisning av betalingsoppdrag.
Stor-Oslo PS kan avvise betalingsoppdraget dersom det er saklig grunn for det, bl.a. dersom oppdraget ikke er gitt i samsvar med brukerveiledningen. Stor-Oslo PS vil normalt kontrollere at det er dekning på konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på kontoen på belastningsdag, vil Stor-Oslo PS avvise oppdraget, eller i de påfølgende (1-3) dager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll). Ved flere betalingsoppdrag samme dag, har Stor-Oslo PS intet ansvar for i hvilken rekkefølge oppdragene blir belastet kontoen, evnt. hvilke oppdrag som ikke blir utført på grunn av manglende dekning.

9. Tilbakekall og endring av betalingsoppdrag.
Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre et betalingsoppdrag, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, stanse betalingen ved bruk av funksjoner i Nettbanken (forfallregisteret). Dersom oppdraget stanses, er ikke Stor-Oslo PS ansvarlig for evnt. forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever p.g.a. stansingen.

10. Endring og opphør av avtalen.
Stor-Oslo PS kan endre vilkårene i avtalen med 1 måneds skriftlig varsel til kontohaver. Kontohaver kan si opp avtalen uten varsel. Tilgangen til kontoen blir sperret. Stor-Oslo PS kan si opp avtalen med forutgående varsel til kontohaver. Hver av partene kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra den annen parts side