Et interessekontor for ansatte i Oslo kommune og skattekontorene i Oslo og Viken.

Stor Oslo

Medlemsskap

Hvem kan bli medlem?

 • Du må være ansatt i Oslo kommune eller Skattekontorene i Oslo og Viken og enkelte virksomheter med kommunal eller statelig tilknytning.
 • Andelsinnskuddet er kr. 150,-  som betales ved innmelding til konto 6074 06 11782.
 • Du har ikke anledning til å være medlem av flere personellservicekontorer på samme tid.
 • Som pensjonist opprettholder du fortsatt fullt medlemskap hvis du er medlem før du blir pensjonist.

Søknadsskjema om medlemskap her.

Medlemskap kan bare nektes dersom det er saklig grunn. 

Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre. 

Som medlemmer kan opptas:

 • fast ansatte i virksomheter i Oslo kommune eller i virksomheter som er min 50% eid av Oslo kommune

 • fast ansatte i skattekontorene i Oslo og Viken

 • fast ansatte i Stor-Oslo Personellservice SA

Medlemmer som opptas, kan ikke ha medlemskap i andre personellservice.

Medlemskapet opphører: 

 • når medlemmet slutter i den virksomheten som gir rett til medlemskap, unntatt ved pensjonering eller ved overgang til annen virksomhet som gir rett til medlemskap, 

 • ved utmelding

 • ved medlemmets død

 • ved eksklusjon, eller på annen måte i henhold til samvirkelovens regler.

Et medlem som slutter i sitt arbeidsforhold i en virksomhet som gir rett til medlemskap, kan etter søknad få fortsette medlemskapet hvis styret finner grunn til det av hensyn til medlemmets økonomiske forpliktelser overfor foretaket. 

Det enkelte medlem kan bringe sitt medlemskap til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket i samsvar med samvirkelovens regler. Ved utmelding forfaller alle økonomiske mellomværende mellom foretaket og medlemmet til innfrielse.

Et medlem kan utelukkes fra foretaket når medlemmet krenker foretaket ved vesentlig mislighold eller tungtveiende grunner ellers tilsier at medlemmet blir utelukket. Vedtak om utelukking fattes av styret, og meddeles medlemmet skriftlig.

Et vedtak om utelukking kan klages inn for årsmøtet. 

Andelsinnskudd.
Ved innmelding skal hvert medlem betale kr 150,- i andelsinnskudd.  

Andelsinnskuddet forrentes ikke. 

Andelsinnskuddet betales ikke tilbake ved opphør av medlemskap, kun ved avvikling av foretaket.

Det betales ikke medlemskontingent.